Disclaimer

De website van Angeniet’s Bloemsierkunst wordt beheerd door Angeniet’s Bloemsierkunst. Hier vindt u de disclaimer.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Hoewel Angeniet’s Bloemsierkunst de informatie op www.angenietsbloemsierkunst.nl met grote zorg samenstelt, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie onvolledig, verouderd of niet correct zijn. Angeniet’s Bloemsierkunst kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie van de internetsite. Ook is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct of dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite lijdt als gevolg van gebruik van informatie, techniek en materialen.

Privacy

Alle door bezoeker c.q. gebruiker van www.angenietsbloemsierkunst.nl/ aan Angeniet’s Bloemsierkunst verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijk worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt, niet door Angeniet’s Bloemsierkunst bekend worden gemaakt aan derden, behoudens indien dit bij wet is vereist of door autoriteiten wordt verlangd. Zie ook: Privacyverklaring Angeniet’s Bloemsierkunst.

Gebruik cookies

Angeniet’s Bloemsierkunst maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina´s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookies worden alleen gebruikt om het bezoekgedrag van onze website te kunnen analyseren en hiermee de website te kunnen verbeteren. Dit is anoniem; uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke worden niet geregistreerd. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van de website negatief beïnvloeden.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van www.angenietsbloemsierkunst.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enig vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Angeniet’s Bloemsierkunst, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt. © Angeniet’s Bloemsierkunst, 2020. Voor overname van informatie van www.angenietsbloemsierkunst.nl, dient u contact op te nemen met de webcoördinator, afdeling ICT , ruben@debeuzeict.com.

Verwijzing naar andere informatiebronnen

Verwijzingen op www.angenietsbloemsierkunst.nl voeren mogelijk naar internetsites die door anderen dan Angeniet’s Bloemsierkunst beheerd worden. Deze verwijzingen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgezocht. Angeniet’s Bloemsierkunst draagt echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze informatiebronnen, noch voor informatie, software, producten en diensten die op deze internetsites aangeboden worden.

Verwijzing naar informatie en diensten op www.angenietsbloemsierkunst.nl

Derden kunnen verwijzingen opnemen naar de internetsite van Angeniet’s Bloemsierkunst. Angeniet’s Bloemsierkunst spreekt hierbij de wens uit dat zij gekend wordt in de opname van een verwijzing. Het is echter niet toegestaan om informatie van www.angenietsbloemsierkunst.nl in te passen in de eigen internetsite, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming van de webcoördinator heeft.

Wijzigingen

Angeniet’s Bloemsierkunst behoudt zich het recht voor deze internetdisclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen worden direct na plaatsing op www.angenietsbloemsierkunst.nl van kracht.